กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน

ผลการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี


ลำดับที่ วันที่ยื่น สถานที่ยื่น ประเภทแบบ

สถานะการสอบถามข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสอบถามสถานะการขอคืนภาษี