กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน

(ปี พ.ศ ปัจจุบัน ลบ 1)
- ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
- กรณีเป็น “คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล” หรือ “กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง” หรือ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ใส่เครื่องหมาย “-” ที่ช่อง ชื่อสกุล
พร้อมเพย์เป็นระบบการโอนเงินของธนาคารในราชอาณาจักรที่ให้บริการ โดยข้อมูล สถานะและรายละเอียดการลงทะเบียนพร้อมเพย์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ใช้บริการและธนาคารผู้ให้บริการ
หากท่านต้องการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดการลงทะเบียนพร้อมเพย์ โปรดติดต่อธนาคารในราชอาณาจักรที่ท่านมีบัญชี
ช่องทางและเอกสารการรับเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา