เมนูปิด

บริการสอบถาม
การคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91

กรมสรรพากรปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ สอบถาม/ส่งเอกสาร การคืนภาษี (ภ.ง.ด.90/91)
โดยผู้เสียภาษีจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ My Tax Account
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

My Tax Account

หากท่านต้องการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดการลงทะเบียนพร้อมเพย์ โปรดติดต่อธนาคารในราชอาณาจักรที่ท่านมีบัญชี

ช่องทางและเอกสารการรับเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา