Visitor:
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
    • กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน
เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปีภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วย เลขประจำตัวประชาชน
  ปีภาษี  (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ 1)
  ชื่อผู้เสียภาษี (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล
  เลขประจำตัวประชาชน (ใส่ตัวเลข 13 หลัก)
หมายเหตุ :  กรณีเป็น "คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล" หรือ "กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง" หรือ "ห้างหุ้นส่วนสามัญ" ให้ใส่เครื่องหมาย "-" ที่ช่อง "นามสกุล"