ใบนำส่งเอกสาร

ชื่อ   ชื่อสกุล  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร* 

เอกสารที่นำส่ง


 URL: http://www.rd.go.th ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารฯ หรือ
 ไปรษณีย์ หรือไปส่งด้วยตัวเองตามที่อยู่ข้างล่าง หรือ
 โทรสารหมายเลข: หรือ
 โทรสารหมายเลข: 0 2660 3100(อัตโนมัติ)(นอกเขตกรุงเทพมหานคร เสียค่าบริการทางไกลตามราคาของแต่ละหน่วยงานที่ท่านใช้บริการ)

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี/พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านยื่นแบบฯไว้ กรุณาใช้ "ใบนำส่งเอกสาร" หรือ "หนังสือขอเอกสารสำหรับการคืนเงินภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา" หรือ "หนังสือขอเอกสารสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" เป็นใบปะหน้าของเอกสารที่ท่านนำส่งด้วยหมายเหตุ
  • ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือขอเอกสารสำหรับการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ หนังสือขอเอกสารสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือใช้ ใบนำส่งฉบับนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นใบปะหน้าของเอกสารที่จะนำส่ง
 
  • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาระบุที่อยู่ตามข้างล่างนี้
 
 
 
   
 
* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
2. กรณีอื่นๆ นอกจาก 1.ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้